Volum 23  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Febrer de 2005
Epidemiologia de la síndrome metabòlica en població amb malaltia cardiovascular atesa a l’Atenció Primària

Bernardo Costa Pinel, Joan Josep Cabré Vila, Josep Lluís Piñol, Francisco Martín Lujan, Marta Baldrich Justel, Rosa Solà Alberich.

Resum

La síndrome metabòlica és una situació clínica que

condiciona alt risc cardiovascular. La seva prevalença

en subjectes amb malaltia cardiovascular és desconeguda

al nostre país.

Objectius: Valorar la prevalença de la síndrome

metabòlica en la població amb malaltia cardiovascular

i avaluar diversos factors de risc modificables.

Disseny i emplaçament: Estudi observacional,

multicèntric (10 centres) en Atenció Primària.

Mesuraments i intervencions: A partir d’un

mostreig sistemàtic dels subjectes atesos durant l’any

2002, es va obtenir una mostra dels pacients amb evidència

de malaltia cardiovascular. Es van enregistrar

variables sociodemogràfiques, biològiques, factors de

risc cardiovascular.

Resultats: S’analitzen 208 individus amb malaltia

cardiovascular (124 homes; 59,6%), amb una edat mitjana

de 66,6 ± 8,4 anys, 79 (38%) diabètics, 79 (38%)

obesos, 149 (71,6%) amb hipertensió, 88 (42,3%) amb

dislipèmia i 29 (13,9%) fumadors. El 29,8% (IC95%:

23,8-36,7) col·ligaren suficients elements per establir

el diagnòstic de síndrome metabòlica. Comparant

aquests últims amb els subjectes sense síndrome apreciàrem

diferències respecte a l’IMC (32,5 front 28,7

kg/m2; pp=0,01), glucèmia basal (145,8 front a 100,6 mg/dL;

p(198 front 119,7 mg/dL; ppel colesterol total i cLDL.

Conclusions: La síndrome metabòlica es diagnostica

en una proporció significativa de subjectes amb

malaltia cardiovascular. A l’Atenció Primària, la seva

presència associa un perfil més desfavorable dels factors

aterogènics potencialment modificables, fet que

condiciona major probabilitat d’un nou esdeveniment

cardiovascular.

Paraules clau: Síndrome metabòlica. Factors de

risc cardiovascular. Malaltia cardiovascular.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol23/iss1/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up