Volum 27  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Març de 2010
Situació funcional i social dels octogenaris: estudi poblacional a Martorell

Alba Aguado Jodar, Sonia Miravet Jimenez, Flora López Simarro, Francisco Mera Cordero, Pilar Oriol Torón, M. Isabel Fuentes Leiva.

Resum

INTRODUCCIÓ: La població molt envellida ha experimentat un important increment. La seva situació funcional té importants repercussions sobre la qualitat de vida i utilització de serveis sociosanitaris.

OBJECTIUS: Estudiar la situació funcional i social dels octogenaris i factors explicatius associats a dependència funcional.

TIPUS D´ESTUDI: Descriptiu transversal de base poblacional.

EMPLAÇAMENT: Municipi urbà de Martorell.

SUBJECTES: S’han inclòs 323 majors de 80 anys empadronades al municipi, seleccionats per mostreig aleatori simple.

MESURAMENTS I INTERVENCIONS: Variables: demogràfiques (edat, gènere), lloc de residència (domicili o institució geriàtrica), persones amb qui conviu i test de Barthel.

RESULTATS: De 447 persones randomitzades es van incloure 323. El 62,5% eren dones, l’edat mitjana 84,9 (Desviació Estàndard: 3,6), residència en domicili: 91,6%; (Interval de Confiança (IC) 95%: 88,7-93,8%, el 96,7% d’homes i 89,1% de dones), i institució: 8,4% (IC 95%: 6,2-11,3%). Viuen sols un 15% i amb familiars 74,6%. Tenen independència el 44,3%, (IC 95%: 39,8-48,9%), dependència lleu 41,2%, (IC 95%: 36,8-45,8%), moderada 8%, (IC 95%: 5,9-10,9%), greu 2,8% (IC 95%: 1,6-4,7%) i total 3.7% (IC 95%: 2,3-5,9%). En l’anàlisi multivariant únicament el lloc de residència s’associa a bon estat funcional (OR: 0,18 (IC 95%: 0,05-0,65)).

CONCLUSIONS La majoria d’octogenaris de Martorell estudiats viu al seu domicili amb la seva parella o fills. La situació funcional és en general bona, el 85% són independents o amb dependència lleu. De les variables estudiades només viure en domicili s’associa a un bon estat funcional.

PARAULES CLAU: Població envellida, octogenaris, activitats de la vida diària, geriatria.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol27/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up