Volum 32  Núm. 3  2020
Casos clínics
Octubre de 2014
Tromboembolisme pulmonar com a síndrome paraneoplàsica

Antonio Espino García, Sara Porta Acosta, Carme Jorge Tufet.

Resum

El càncer s’associa a un estat d’hiper-coagulabilitat per sobreproducció de trombopoetina que té un origen multifactorial i, en nombroses ocasions, marca el pronòstic de la malaltia1. Les síndromes paraneoplàsiques2 (taula 1) son els fenòmens pels quals els tumors poden causar signes i símptomes a distància del tumor primari. Els mecanismes són per la secreció d’hormones biològicament actives, factors de creixement, citocines o altres substàncies produïdes pel tumor. Poden afectar a nivell endocrí, neurològic, dermatològic, reumatològic i sistemes hematològics.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol32/iss3/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up