Normes de presentació
Enviament de manuscrits

Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web. Els manuscrits poden enviar-se en català, castellà o anglès.

El sistema d’enviament demana per aquest ordre les dades generals següents:

 • Títol del treball
 • Tipus d’article
 • Nom i cognoms dels autors
 • Nom del centre de treball de cada autor
 • Professió de cada autor (opcional)
 • Nom, correu electrònic i telèfon de la persona de contacte
 • Resum: la seva extensió dependrà del tipus de treball (Mireu Tipus de treballs).
 • Paraules clau: fins a sis paraules d’acord amb el Medical Subject Headings (MeSH) de Index Medicus/Medline
 • Suport financer o d’una altra mena per realitzar el treball
 • Nom, data i lloc de la jornada o congrés que s’hagi presentat part dels resultats enviats
 • Nombre de taules i nombre de figures

Presentació dels Treballs

El text dels treballs es realitzarà en processador de textos Microsoft Word o compatible. La configuració de las pàgines tindrà les següents característiques:

 • Orientació Vertical de fulls DIN A4 (210 x 297 mm)
 • Marges: superior en inferior 2,5 cm; dret i esquerra 3 cm
 • Font: Arial mida 11
 • Interlineat 1,5. Text Justificat
 • Els fulls numerats correlativament en la part inferior central
 • No imitar formats d’edició, com ara divisió de paraules al final de la línia, columnes dobles, centrats, sagnats
 • No deixar línies en blanc, excepte una sola per separar cada secció

Estructura dels treballs

Cada part del manuscrit es comença en una pàgina en el següent ordre:

 • Dades generales: en la primera pàgina del manuscrit s’indicarà el Títol de l’article, el nom i cognoms del primer autor i el seu correu electrònic.
 • Text: Es recomana la redacció en estil impersonal. Cal dividir clarament els treballs en les seccions assenyalades en les instruccions per als autors.
 • Referències bibliogràfiques: Es presentaran segons l’ordre d’aparició en el text amb la corresponent numeració correlativa inclosa entre parèntesi (), segons els «Requisits d’uniformitat per manuscrits presentats per a publicació en revistes biomèdiques» elaborats pel Comitè Internacional d‘Editors de Revistes Mèdiques (Med Clin (Barc) 1997;109:756-63).
  També disponible en: http://www.icmje.org/index.html#reference. Els noms de les revistes haurien d’abreujar-se d’acord a l’estil utilitzat a l’Index Medicus / Medline: «List of Journals Indexed» que s’inclou tots els anys en el número de gener de l’Index Medicus, tambè disponible en:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrowser.cgi
 • Si hi ha taules, figures o fotografies, s’assenyalen la seva posició en el text, i es presentaran en pàgines independents numerades correlativament per ordre de citació en el text al final del treball (un sol full per taula). Les fotografies se seleccionaran cuidadosament, procurant que siguin de bona qualitat i traient les que no contribueixin a una millor comprensió del text. Totes les figures han de ser editables. Els gràfics i taules aniran numerats amb números aràbics i títol de manera consecutiva i conjunta.

Informació Editorial

El Comitè Editorial es regeix per les següents directrius:

send

1.- Enviament

Els manuscrits són revisats en primera instancia pel director. No seguiran el procés normal de revisió aquells casos que un altre article similar hagi estat publicat recentment en el Butlletí, la temàtica estigui fora de l’abast de la revista, el manuscrit no aporti informació substancial o hi hagi carències notables en la seva validesa científica o la presentació sigui manifestament inadequada.

people

2.- Revisió

Els manuscrits seran revisats anònimament pel Comitè Editorial qui informarà sobre la conveniència de conèixer, atesa la metodologia o temàtica, una tercera opinió d’un revisor expert.

gavel

3.- Decisió

Amb o sense l’opinió d’aquest revisor extern, es pronunciarà i comunicarà als autors el rebuig o acceptació del treball per publicar-lo sense canvis o sobre la necessitat d’introduir modificacions en el manuscrit.

mode_edit

4.- Edició

Una vegada realitzades les modificacions pertinents pels autors en cas que siguin necessàries es passarà a l’equip d’edició.

translate

5.- Traducció

L'idioma preferent del Butlletí és el català. Tots els articles que s'enviïn en castellà han de ser traduïts també al català. En canvi, els articles enviats al català no seran traduïts al castellà. El Butlletí accepta també que els articles es puguin publicar en anglès (en aquest cas no seran traduïts ni al català ni al castellà). No obstant això, els resums dels originals, protocols d'estudis, articles de revisió i casos clínics han d'estar escrits sempre en els 3 idiomes: català, castellà i anglès.

cloud_circle

6.- Publicació

Acabat aquest procés, els articles seran publicats de manera progressiva a mida que siguin aprovats i seran disponible per a qualsevol internauta.

Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up