Volum 21  Núm. 3  2021
Treballs Originals
Juny de 2003
Estudi de prevalença sobre risc cardiovascularen ancians.

M. José García Serrano, Marisol Oliva Segura.

Resum

Objectius:Conèixer el risc cardiovascular (RCV)dels pacients de 65 anys o més i relacionar-lo amb lapresència de diversos factors de risc modificables o no.Calcular el percentatge de registre del RCV a les histo-ries clíniques d’atenció primària (HCAP) d’aquests usua-ris,identificant el o els factors de risc cardiovascular(FRCV) en què es constata un millor registre.Tipus d’estudi:Estudi descriptiu transversal.Emplaçament:Àrea Bàsica de Salut,que atén unapoblació de 10.970 habitants amb 1.247 usuaris de 65anys o més (44,03% homes i 55,97% dones) ,que repre-senten un 11,37 % de la població.Subjectes:Mostra aleatòria de 230 subjectes deltotal d’usuaris de 65 anys o més,dels quals 44,3% sónhomes i 55,72% dones.La mitjana d’edat és de 73,8 anys.Resultats:S’obtingué un RCV inferior al 10% als 10anys en el 30,9%,un RCV entre l’11 i el 20% en un 27,8%i > 20% en el 27,4% dels casos.El RCV estava calculatabans de l’estudi en el 27,8% dels casos.Els pacientsdiabètics,fumadors,amb cardiopatia isquèmica,amb arte-riopatia perifèrica,amb colesterol-HDL baix i amb con-sum moderat-sever d’alcohol,es relacionen de formaestadísticament significativa (p20%.Conclusions:Baix càlcul de RCV a la implantació del’estudi.Bon percentatge de subjectes amb RCV calculatbaix malgrat l’edat (30,9%).Infrarregistre d’alguns FRCVa les HCAP.El tabac i la diabetis mellitus són els factorsque més es relacionen (p0,05) amb un augment delRCV global.L’acumulació de FRCV provoca un efectesinèrgic en l’augment del RCV total.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol21/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up