Volum 21  Núm. 4  2021
Treballs Originals
Juliol de 2003
Cercant informació a Internet: No és or tot el que llueix

Joan Josep Cabré Vila, Francisco Martín Lujan, Yolanda Ortega Vila, Isabel Sanchez-Oro Valles, Josep Basora Gallisa, Miquel A. Belmonte Serrano.

Resum

Objectius:Comprovar la capacitat i qualitat dediversos cercadors (generals i específics,en anglès i cas-tellà) per localitzar continguts d’interès a Internet.Disseny:Descriptiu transversal.Emplaçament:Atenció primària.Participants:Es consideren les propostes de cerca-dors a les websde l’Institut Català de la Salut i delCol·legi de Metges de Barcelona i es completa ambaltres d’ús comú.Intervencions i mesuraments:Durant una setma-na es realitza una anàlisi quantitativa de les recupera-cions de tres sondejos consecutius definits per paraulesclau.Qualitativament s’analitza accessibilitat,velocitat,actualització,facilitat d’ús,presentació de la informació ienllaços amb altres cercadors.Resultats:Globalment,els cercadors generals enanglès varen aconseguir més enllaços que els específics ien castellà.Alguns cercadors populars no varen aconse-guir cap referència.No fou possible quantificar-les sitruncaven resultats o els indicaven aproximadament.MEDLINE i SUMSearch varen oferir informació rigorosai estructurada.Conclusions:La quantitat i qualitat dels enllaçosvarien segons tipus de cercador i idioma.Convindriadesenvolupar estratègies de cerca que assegurin estàn-dards de qualitat en la recuperació de la informació.Mentrestant és preferible realitzar consultes guiades perenllaços de pàgines webde qualitat contrastada.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol21/iss4/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up