Volum 22  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Febrer de 2004
Què fem quan ens equivoquem? Reaccions emocionals davant els errors mèdics

Francesc Borrell Carrió, Carme Páez Regadera, Jordi Argimon Font, Neus Gil Terrón, Magdalena Martí Nogués, Jordi Matamoros Iraola.

Resum

Objectiu: Conèixer l’impacte emocional dels errorsmèdics i la resposta que els professionals en donem.Tipus d´estudi: Estudi descriptiu transversal.Emplaçament: Atenció primària de salutSubjectes: Metges titulars dels Equips d’AtencióPrimària de la Regió Sanitària Costa de Ponent (61 centres.Intervenció: Vàrem enviar una carta personalitzadaa cada metge (717 cartes), en 2 remeses, en 2 mesos dediferència entre cada remesa (1.534 cartes en total). Esdemanava que contestessin sobre la percepció delserrors clínics.
Resultats: Varen contestar 238 professionals (33,2%de les enquestes enviades). El 28% dels enquestats declaravenque mai no havien comès cap error clínic, mentreque un 33% declaraven recordar-ne algun en el darrerany. La reacció més freqüent davant la percepció d’unerror clínic era intentar contactar de seguida amb elpacient (80%) i comentar el cas amb l’equip (41%), amics(33%) o familiars (19%). Només un 19% dels enquestatsadmetien que després de reflexionar es quedaven tranquils,mentre que un 8,6% tenien pensaments depressius.Només un 7% admetien que un error els portava a exagerarposteriorment les mesures de tipus medicinadefensiva.Conclusions: Un 33% dels enquestats declara havernecomès algun error en el darrer any mentre queneguen haver-ne tingut un 28%. Malgrat que la percepcióque se’n té dels errors comesos representa una patacadaa l’autoestima del professional, la reacció més freqüentés donar la cara. La major part d’ells pensen quela causa més freqüent dels errors es deu a la pressióassistencial.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol22/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up