Volum 23  Núm. 1  2020
Treballs Originals
Febrer de 2005
A propòsit del tractament amb infiltracions: com estan els nostres pacients un any després?

Xavier Mas Garriga, Mª Edelmira Barraquer Feu.

Resum
Objectius: valorar l’evolució a llarg termini (12mesos) dels reumatismes de parts toves (RPT) quehan tingut una resposta favorable al tractament ambinfiltracions locals de corticoide (ILC).Disseny: estudi descriptiu prospectiu.Àmbit: 2 consultes de 2 centres d’atenció primàriaurbans.Participants: pacients diagnosticats de RPT, tractatsamb ILC entre gener de 1999 i juny de 2002 ambresultats beneficiosos (millora o desaparició delssímptomes).Mètode: es va valorar l’aparició de recaiguda (reaparicióo empitjorament dels símptomes) durant els12 mesos següents a la finalització del tractament.Variables: edat, sexe, patologia, nombre d’infiltracionsper pacient, resultat inicial, evolució en 12 mesos(recaiguda o no).
Resultats: 240 pacients, 147 (61,3%) amb resultatinicial de millora i 93 (38,8%) amb desaparició completadels símptomes. 81,3% dones. Edat mitjana 56,8(desviació estàndard DS12,4). Promig d’infiltracionsper pacient 1,7 (DS 0,72). Principals patologies: espatlladolorosa (22,5%), síndrome de la canal del carp(21,3%), tendinitis anserina (13,2%). Dels 229 pacients(95,4%) que van poder ser avaluats, 181 (79%) vanromandre asimptomàtics i 48 (21%) manifestarenrecaiguda en el període de seguiment. No trobemdiferències significatives entre recaiguda i sexe, edat,patologia, nombre d’infiltracions o grau de resolucióinicial.Conclusions: la majoria (79%) dels pacients ambRPT que responen favorablement a un tractamentamb ILC no pateixen recaiguda durant els 12 mesossegüents. Considerem les ILC un procediment terapèuticamb beneficis a llarg termini en RPT.Paraules clau: Infiltracions. Reumatismes de partstoves. Atenció primària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol23/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up