Volum 24  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Gener de 2006
Tenen solució les visites fora d’agenda?

C Mallorqui Bertran, J.C. Buñuel Alvarez, M. Mas Marques, J. Agusti Corredor, P. Perez Muñoz, A. Comerma Mendez, C. Viñets Gelada, M. Adrober Muñoz.

Resum

RESUM INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS Determinar la prevalença i les característiques dels usuaris«fora d’agenda» (UFA). TIPUS D’ESTUDI Descriptiu, transversal i d’avaluació de la qualitat.EMPLAÇAMENTAtenció Primària.SUBJECTESMostra: 1.119 UFA. S’entén per UFA qui reclama atencióimmediata per l’equip d’atenció primària (AP) quan l’agen-da està plena. MESURAMENTS I INTERVENCIONSEdat, sexe, dia setmana, hora d’arribada, hora valoració,situació laboral, diagnòstic, motiu consulta (objectiva, sub-jectiva, emergència, autogenerada), domicili, consulta tele-fònica. Estadística: descriptiva, Intervals de Confiança 95%(IC 95%); regressió logística: Odds Ratio (OR).RESULTATSPrevalença UFA: 29,9% (IC 95%: 28-31%); sexe:dones:52,6%; edat mitjana: 45 anys; estudis:secundaris-superiors,33,1%; situació laboral: activa: 59,2%; principal motiu con-sulta: activitat administrativa (40,4%); valoració motiu con-sulta:objectiva: 19%; subjectiva: 74,4%; hora d’arribada:el40% acudeixen al centre abans de les 11:30 hores. El 90,8%dels UFA van ser atesos al CAP, el 7,6% per telèfon i un1,6% a domicili. La consulta administrativa (OR: 8,3; IC95%: 5,4-12,8), la telefònica (OR: 2; IC 95%: 1,1-3,7) i l’edatsuperior a 46 anys (OR: 1,52; IC 95%: 1,13-2,04) estavenrelacionades amb la subjectivitat de la consulta. La consul-ta domiciliària (OR: 0,16; IC 95%: 0,052-0,52) va estar rela-cionada amb l’objectivitat de la consulta.CONCLUSIONSL’alta prevalença d’UFA interfereix en el funcionament deles consultes d’AP. Tanmateix, en aquest estudi s’han iden-tificat factors que contribueixen a aquesta prevalença tanelevada: l’activitat administrativa (40,4% de les consultesUFA) i les consultes telefòniques. S’ha posat en marxa unprograma de mesures correctores de reestructuració de l’a-genda de treball amb reavaluació posterior dels resultats per corregir aquesta situació.PARAULES CLAUAtenció Primària de Salut; control de qualitat; maneig d’a-tenció al pacient.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol24/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up