Volum 24  Núm. 1  2021
Editorials
Gener de 2006
Factors sociodemogràfics i culturals relacionats amb els pacients bevedors de risc que s’atenen a l’Atenció Primària de Salut

Victor Lopez Marina, Gregorio Pizarro Romero, Rosa Maria Alcolea Garcia, Pere Beato Fernandez, Teresa Rama Martinez, Elena Galindo Montane.

Resum

RESUMINTRODUCCIÓ I OBJECTIUSEstudiar els factors sociodemogràfics i culturals que es rela-cionen amb els pacients bevedors de risc atesos en con-sultes d’atenció primària.TIPUS D’ESTUDIEstudi descriptiu transversal.EMPLAÇAMENTCinc consultes de medicina de família de l’ABS Badalona 6-Llefià.SUBJECTESD’una mostra aleatòria de 681 pacients es van seleccionar78 bevedors de risc per participar en un estudi d’interven-ció d’un any, del quals es van incloure en aquest estudidescriptiu transversal 44 subjectes (10 complien criterisd’exclusió i 24 no volien participar en l’estudi inicial).MESURAMENTSEs va passar una enquesta on s’analitzà els següentsparàmetres: edat, sexe, hàbit tabàquic, realització de exer-cici físic (EF), presència d’una alimentació equilibrada,hores de son i qualitat del son, estat civil, estudis, situaciólaboral (SL) i classe social-rang laboral (RL).RESULTATSEls bevedors de risc solen ser homes (86,4%), de 31-50 anysd’edat (54,5%), casats (77,2%) i fumadors (59,1%). Tenen unnivell d’estudis baix (primària incompleta 31,8% i primàriacompleta 43,2%), normalment són actius (75%) en treballsmanuals qualificats/semiqualificats (56,6%) i no qualificats(29,6%). Habitualment fan exercici físic (63,6%), tenen unaalimentació equilibrada (61,4%), dormen unes 7-9 horesdiàries (68,2%) i amb una bona qualitat del son (70,5%).CONCLUSIONSEls factors sociodemogràfics i culturals associats als beve-dors de risc segons aquest estudi són: 1) Homes de 31 a 50 anys d’edat, casats i fumadors. 2) El nivell d’estudishabitual és la primària (completa o incompleta) i estan enactiu laboralment en treballs manuals. 3) Sorprenentmentaquests pacients soler fer exercici físic habitualment,segueixen una dieta equilibrada i dormen un nombre d’hores normal i amb bona qualitat del son.PARAULES CLAUAlcohol; factors sociodemogràfics; factors culturals.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol24/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up