Volum 24  Núm. 2  2021
Treballs Originals
Abril de 2006
Tècnica d’inhalació incorrecta en pacients asmàtics:valoració després d’una intervenció educativa grupal

Xavier Flor, Lucia Gallego, Montserrat Rodriguez, M.del Mar Fraga, Lourdes Sanchez, Josep M. Vigata.

Resum

RESUMOBJECTIUSL’objectiu d’aquest treball és comprovar si els pacientsasmàtics que realitzen incorrectament la tècnica d’inhalació(TI) la milloren després d’haver assistit a un taller educatiugrupal sobre TI.DISSENYEstudi d’intervenció abans-després sense assignació aleatòria.EMPLAÇAMENTCentre d’Atenció Primària urbà.PARTICIPANTSSetanta-sis asmàtics amb TI incorrecta.MESURESRevisió d’històries clíniques i prova d’avaluació de la TIsegons la normativa Separ-SEMFyC, abans d’assistir al talleri al cap de tres mesos.RESULTATSLa participació va ser del 59,2% (n = 45). Com que algunpacient realitzava més d’un sistema d’inhalació diferent, esvan avaluar en total 63 sistemes. En finalitzar el taller, el 91,1% (n = 41) realitzava la TIcorrectament. Per sistemes, la TI posttaller va ser correctaen el 87,5% (n = 14) dels pacients que utilitzaven l’inhala-dor de cartutx pressuritzat (ICP), en el 92,3% (n = 24) delsqui empraven l’ICP + cambra, en el 100% (n = 16) dels quiutilitzaven el turbuhaler, i en el 100% (n = 4) dels qui feienservir l’accuhaler. Les mesures de puntuació de la prova van passar de7,47 a 10,70 (p 0,05) amb ICP, de 6,38 a 10,58 (p 0,05)amb ICP + cambra, de 7,37 a 11,94 (p 0,05) amb turbu-haler, i de 7,75 a 10,50 (p 0,05) amb accuhaler. Les maniobres que van millorar més van ser l’espiraciócompleta, la inspiració profunda, l’apnea postinspiració il’espiració lenta postapnea; van passar del 20,6% (n = 13) derealització correcta al 69,8% (n = 44), del 20,6% (n = 13) al 69,8% (n = 44), del 12,7% (n = 8) al 60,3% (n = 38), i del12,7% (n = 8) al 65,1% (n = 41), respectivament.CONCLUSIONSLa destresa dels pacients en la utilització d’inhaladors vamillorar considerablement després d’assistir a un taller edu-catiu grupal. L’educació grupal constitueix una alternativavàlida en el seguiment de l’asma sense oblidar la impor-tància de l’educació individual.PARAULES CLAUAsma; tècnica d’inhalació; educació sanitària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol24/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up