Volum 24  Núm. 4  2021
Treballs Originals
Octubre de 2006
La síndrome metabòlica com a factor de risc cardiovascular a l’Atenció Primària

Joan Josep Cabré Vila, Francisco Martín Lujan, Bernardo Costa Pinel, Josep Lluís Piñol, Josep Lluis Llor Vila, Yolanda Ortega Vila.

Resum

RESUMOBJECTIUSEstimar la prevalença de la síndrome metabòlica (SM) a lapoblació de més de 45 anys d’edat atesa a l’Atenció Primà-ria, segons dos dels criteris més internacionalment recone-guts (OMS i NCEP). DISSENYEstudi de cohorts multicèntric, íntegrament en Atenció Pri-mària, a cinc ABS (quatre urbanes i una rural) (n = 72.000)de 2 anys de durada. SUBJECTESSet-cents vint individus majors de 45 anys, que van prestarel seu consentiment informat. La mostra es va seleccionaraleatòriament per mitjans informàtics. Risc a= 0,05 per auna precisió de ±3% en contrast bilateral per a una propor-ció estimada d’SM del 17% i acceptant el 20% de reposició. MESURES I INTERVENCIONSS’enregistraren dades sociodemogràfiques, antecedentsfamiliars i personals, factors de risc, paràmetres antropomè-trics, xifres tensionals, proves analítiques i corba de sobre-càrrega amb glucosa (excepte els diabètics). Tractamentsactuals i presència de complicacions cardiovasculars. Es vacalcular el risc cardiovascular a 10 anys en cada cas. RESULTATSDels 720 individus amb una edat mitjana de 60,3 ±11,5anys, 431 eren dones (59,9%). Tenien hipertensió arterial352 (48,9%), diabetis 142 (19,7%) i prediabetis 233 (32,4%),obesitat 285 (39,6%) i dislipèmia 209 (29%). Fumaven 106(14,7%). L’índex de massa corporal mitjà era de 29,1 ±5,1.El risc cardiovascular segons la funció de Framingham erade 13,8 ±10%, i segons taules calibrades (REGICOR) del8,8 ±9,8%. Cent seixanta-sis subjectes (23,1% )van complir els criteris diagnòstics d’SM segons l’OMS, i 210 (29,2% ) segons els criteris NCEP-ATPIII. Al final del seguiment, es van observar complicacionscardiovasculars en 113 individus (15,7%): 35 patien vasculo-patia perifèrica (4,9%); 30 presentaven complicacions coro-nàries (4,2%); 29, nefropatia (4%), 24, complicacions cere-brovasculars (3,3%); 18, retinopatia (2,5%), i 6 presentavenneuropatia (0,8%). Es van produir 29 pèrdues (4%) (8 mortscardiovasculars, 7 morts no cardiovasculars, 7 trasllats dedomicili i 7 pèrdues de seguiment). El risc relatiu de com-plicacions entre pacients sense SM enfront dels que sí quecomplien criteris segons NCEP fou de 2,56.La regressió logística dels components de l’SM sobre lescomplicacions de tot tipus mostra unes odds ratio(OR) de3,0 (IC 95%: 1,5-4,7) i de 1,4 (IC 95%: 0,9-2,9), respectiva-ment, pels factors d’hipertensió i diabetis; per tant, són elsque més impacte tenen sobre els esdeveniments cardiovas-culars. Si fem l’anàlisi separadament segons els tipus decomplicació, llavors els factors components que tenen més pes són, en el cas de la coronariopatia, la dislipèmia(OR: 2,9 ) i la diabetis tipus 2 (OR: 1,7). En el cas de la malaltia cerebrovascular,el principal factor és la hipertensió arterial (OR: 5,0 ). Respecte l’arteriopatia perifèrica, ho és la diabetistipus 2 (OR: 1,7 ). Pel que fa a la retinopa-tia, influeix la hipertensió arterial (OR: 3,4 )al igual que sobre la nefropatia (OR: 13,8 ). Finalment, la dislipèmia és el factor de risc més estre-tament associat a la neuropatia (OR: 10,4 ). CONCLUSIONSLa prevalença d’SM és elevada en la població generalatesa. Al menys, un de cada quatre individus de més de 45 anys d’edat presenta aquesta constel·lació de factors de risc. Cada factor component de l’SM influeix de mane-ra diferent sobre la complicació o complicacions cardio-vasculars. L’SM suposa un risc superior a més de duesvegades i mitja sobre la població lliure d’SM. Per tant, aixòens confirma que la detecció de l’SM és cabdal a les nostresconsultes d’Atenció Primària. PARAULES CLAUMetabolic syndrome; cardiovascular disease; prediabetes.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol24/iss4/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up