Volum 25  Núm. 1  2023
Treballs Originals
Març de 2007
Adolescents: situació sociofamiliar i salut mental

Aina Perello Bratescu, Cristina Oriol Zerbe, Soledad Nadal Gurpegui, Carmen Ruiz Cabello, Elisenda Liso Vinyals, Nuria Lopez Lapeña.

Resum

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUSL’adolescència és una etapa clau de la vida i suposa unrepte per al professional de l’Atenció Primària. Ens propo-sem conèixer la situació sociofamiliar i la salut mental delsadolescents mitjançant el genograma i l’anamnesi, i tambéla seva relació amb la immigració i el gènere. DISSENYEstudi analític en forma d’enquestes transversals.EMPLAÇAMENT Centre d’assistència primària d’un barri urbà marginal. SUBJECTES Adolescents entre 13 i 20 anys d’edat, visitats pels investi-gadors entre el febrer i el maig del 2004.MESURES I INTERVENCIONSMitjançant un full de recollida de dades s’obté el següent:informació sociodemogràfica, genograma, esdeveniments vitals estressants (EVE) i dades sobre la salut mental (pre-guntes proposades en el qüestionari-guia d’atenció a l’ado-lescent, elaborat pel grup de treball Adolescència i Salut,de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària).RESULTATSEs van incloure 62 adolescents d’una edat mitjana de 18 anys(DE: 1,87). El 58,1% eren dones. Immigrants: 59,7%. Senseresidència: 11,3%. Estudiaven: 58,1%. Treballaven: 29,0%.Creients: 51,6% (el 27,4% eren musulmans).Models familiars més freqüents: 53,2% nuclear íntegra i 22,6% monoparental. Presència d’EVE: 69,4%. Desagrupament familiar: 35,5%.Antecedents familiars de patologia mental: 22,6%.Salut mental: quan tenen problemes, el 14,5% no parlaamb ningú i el 27,4% parla amb els pares.Se senten deprimits: 33,9%. Diagnosticats de patologiamental: 21,0%.En creuar les variables, només trobem una relació esta-dísticament significativa entre gènere i sensació de depres-sió a favor de las dones (p = 0,009) i situació administrativa irregular/origen sud-amèrica (p = 0,00012).CONCLUSIONSHi detectem una problemàtica sociofamiliar important:immigració, situació administrativa irregular, fracàs escolar,monoparentalitat, antecedents familiars de patologia men-tal. Tot i que aquests factors representen un risc per a pato-logia mental, només les dones se senten més deprimides. El genograma i les preguntes-guia es revelen com a ins-truments útils per detectar situacions de risc.PARAULES CLAUAdolescència, situació sociofamiliar, salut mental.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol25/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up