Volum 25  Núm. 1  2021
Casos clínics
Març de 2007
Extrasístoles ventriculars en un pacient tractat amb paroxetina

Encarna Albero Sanchez, Victoria Aguilera Barba, Cristina Sala Bozano, Susana del Amores, Matilde Catala Magre, Africa Garcia Jurado.

Resum

Avui dia, a banda d’abordar el context psicosocial delpacient afectat de depressió, disposem paral·lelament detractaments amb psicofàrmacs cada cop més efectius ambun perfil baix d’efectes secundaris i escassa toxicitat en el casde sobredosi. La introducció dels antidepressius inhibidorsselectius de la recaptació de serotonina (ISRS) ha modificatsubstancialment el patró de consum en el nostre medi,essent actualment els més prescrits. Cada cop apareixennous fàrmacs amb diferents mecanismes d’acció i menysefectes secundaris. Tot i que les diferències entre ells no sónmolt significatives, això no ens ha de fer baixar la guàrdiaquant a total seguretat i mancança d’efectes adversos.El cas clínic que presentem és una dona de 45 anys d’e-dat que va seguir un tractament antidepressiu amb paroxe-tina durant 6 mesos. Presenta extrasístoles ventriculars quedesprés de l’estudi es correlacionen amb el fàrmac, ja que desapareixen en retirar-lo.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol25/iss1/6

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up