Volum 25  Núm. 2  2023
Treballs Originals
Abril de 2007
La demanda explica les càrregues d’infermeria a l’atenció domiciliària catalana

Joan Gene Badia, Antonio Hidalgo Garcia, Joan Carles Contel Segura, Alicia Borras Santos, Carlos Ascaso Terren, Martiño Piñeiro Gonzalez, Equip d’investigadors HC > 65.

Resum

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUSL’objectiu de l’estudi és detectar quines variables delpacient, la família i els serveis socials i sanitaris que rebenexpliquen les càrregues de treball d’infermeria en pacientsde més de 64 anys que ingressen en un Programa d’Aten-ció Domiciliària (ATDOM) d’Equips d’Atenció Primària(EAP)catalans, per poder planificar quins recursos infer-mers s’hauran de destinar atenent les característiques delspacients.DISSENYEstudi analític transversal.EMPLAÇAMENT Conjunt de 71 equips d’Atenció Primària catalans.PARTICIPANTS Un total de 1.068 pacients més grans de 64 anys amb pato-logies cròniques inclosos en programes d’ATDOM dels EAP.MESURES PRINCIPALS De cada pacient es recull el seu estat de salut: test de Charl-son (comorbilitat), Barthel (dependència en activitats de lavida diària), Pfeiffer (deteriorament cognitiu), Braden (riscde desenvolupar úlceres per pressió) i Gijón (risc social),dades sobre el cuidador (test de Zarit), atenció social i sani-tària rebuda, la salut subjectiva (SF-12), els ingressos al’hospital, les visites a Urgències i els ingressos temporalsen centres sociosanitaris i/o residències.RESULTATS La mitjana d’edat és de 83,6 anys (DE: 6,5). Observem quetenen més visites d’infermeria els pacients que presentenúlceres per pressió de grau 3 o 4 (RR = 5,74, IC 95%: 3,53-9,33), els que tenen sanitat privada addicional (RR = 1,41,IC 95%: 1,00-1,97), i aquells que tenen una mala percepcióde la seva salut física (RR = 0,98, IC 95%: 0,97-1,00).CONCLUSIÓEl fet que les càrregues d’infermeria dels programes d’ATDOM s’associïn a la patologia mesurada per les úlceresper pressió, l’autopercepció de mala salut física i la de-manda de serveis, explicada per la simultaneïtat de la sani-tat pública i privada, fa pensar que realitzem una activitatmolt reactiva i vinculada a la curació i poc proactiva i pre-ventiva.PARAULES CLAUVisites d’infermeria, càrrega de treball, úlceres per presió,atenció domiciliària, cost, nombre de casos.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol25/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up