Volum 29  Núm. 3  2021
Treballs Originals
Octubre de 2011
L’arteriopatia perifèrica i la seva relació amb la qualitat de vida en una població amb factors de risc cardiovascular

Francesc Bobé Armant, Maria Eugenia Buil Arasanz, Griselda Trubat Muñoz, Ana Isabel Allué Buil, Amàlia Morro Grau, Jordi Bladé Creixenti.

Resum

Introducció. Els pacients amb claudicació intermitent presenten elevada incidència de malaltia coronària, però freqüentment són asimptomàtics Objectiu. Determinar la prevalença d’Arteriopatia Perifèrica Silent en una població amb Factors de Risc Cardiovascular (FRCV) i la forma de presentació (insuficiència o calcificació arterial). Analitzar repercussió de la malaltia arterial perifèrica sobre la percepció de qualitat de vida relacionada amb la salut (CVRS) Disseny i Emplaçament. Estudi Transversal descriptiu a l’Atenció Primària Subjectes. 350 pacients amb =1 FRCV clàssic (tabaquisme, hipertensió arterial, dislipèmia i/o diabetis mellitus), sense malaltia cardiovascular establerta ni clínica de claudicació intermitent i amb presència dels polsos perifèrics tibial posterior i pedi. Mesuraments i Intervencions. S’analitzen: edat, sexe, FRCV, exploració vascular d’extremitats inferiors. Càlcul índex turmell/braç (ITB) mitjançant doppler vascular, i qüestionari EuroQol 5-D de valoració de CVRS. L’ITB considerant: Normal si ITB entre 0,9-1,4; Insuficiència arterial si ITB < 0,9; i calcificació arterial si ITB = 1,4: Anàlisi estadística mitjançant SPSS 15.0, realitzant estadística descriptiva, prova de Khi-quadrat, prova exacta de Fisher per comparació de proporcions, i prova t d´Student-Fisher per comparació de mitjanes. Anàlisi de regressió múltiple amb nivell de confiança del 95 %, considerant diferències significatives quan p < 0.05. Resultats. 350 pacients. Edat 62,45 anys (30–74). 250(71,4%) homes. 39,4% tabaquisme, 82,3% hipertensió arterial, 81,4% dislipèmia, 42% diabetis. 26,3% ITB significatiu pel diagnòstic d’arteriopatia perifèrica dels que 44,57% es manifesta com a insuficiència arterial i 55,43% com a calcificació arterial. L’arteriopatia perifèrica assimptomàtica té poca repercussió en la qualitat de vida dels pacients. Conclusions. La malaltia arterial perifèrica es presenta de forma asimptomàtica amb una prevalença elevada de la població. Poca relació entre arteriopatia perifèrica i CVRS. Mots clau: Malaltia cardiovascular, arteriopatia perifèrica, índex turmell-braç, prevenció primària i prevenció secundària, qualitat de vida relacionada amb la salut

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss3/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up