Volum 36  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Març de 2018
Clinical utility of a white blood cell and differential count point-of-care test and agreement with routine laboratory

Ana Moragas Moreno, Silvia Hernandez Anadón, Sonia Cortiles, Carles Llor Vila.

Resum

Utilitat clínica d´una prova ràpida de comptatge leucocitari i fórmula leucocitària i concordança amb l´anàlisi de laboratori de rutina en adults sans.

El comptatge leucocitari i fórmula són marcadors ben coneguts d´infecció. L´objectiu d´aquest estudi va ser avaluar la utilitat clínica i concordança dels resultats obtinguts amb una prova ràpida conegutcom WBC-DIFF amb els resultats del laboratori. Es van prendre mostres capil·lars de subjectessans d’edat = 14 anys en dues consultes. Es realitzaren anàlisis de concordança comparant ambdós resultats. Es van reclutar 44 subjectes, amb una edat mitjana de 52,6 ± 15,3 anys. El nombre mitjà de leucòcits mesurat amb el WBCDIFF fou 6.968 ± 1.910 cèl·lules/µL i 7.153 ± 2.005cèl·lules/µL amb el laboratori de referència. S´observa una bona concordança, sensediferències significatives entre les dues mesures; el nombre de casos amb > 15% de desviació entreles dues distribucions va ser 22,7%. No obstant això, aquest desviament va ser 36,4% per alsneutròfils, 43,2% per als eosinòfils, 52,3% per alslimfòcits, 68,2% per als basòfils i 100% per alsmonòcits.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up