Volum 34  Núm. 3  2024
Treballs Originals
Setembre de 2016
Morbimortalitat al llarg del temps de població amb bloqueig de branca dreta del feix de Hiss sense malaltia cardiovascular. Revisió bibliogràfica.

Marina Alventosa Zaidin, Laia Guix Font, Mència Benítez Camps, Antoni Dalfó Baqué, Carme Roca Saumell, Francesc Orfila Pernas, Eva Mayor Isaac.

Resum

Introducció. L’objectiu fou avaluar la possible relació entre bloqueig de branca dreta (BBD), tant complet com incomplet i risc de desenvolupar malaltia cardiovascular, a partir de la revisió bibliogràfica fins al març de 2015.

Material i mètodes. Cerca bibliogràfica a Pubmed amb els termes MeSH (right bundle branch block, right branch block, morbidity and mortality). Criteris inclusió: >18 anys, ambdós gèneres, presència de BBD, resultats principals de dades de morbimortalitat i absència de malaltia cardiovascular a l’inici. Criteris d’exclusió: altres bloqueigs, aparició del BBD concomitantment a un event cardiovascular (ECV), estudi sense seguiment i idioma diferent a anglès, castellà o francès. Les variables estudiades varen ser mesures d’associació entre BBD i ECV, relació entre BBD i factors de risc cardiovascular (FRCV), prevalença i altres característiques del bloqueig que es pogués associar a aquests esdeveniments.

Resultats. 20 articles compliren tots els criteris. La majoria inclogueren homes >40 anys. Dels 11 articles de mortalitat, 8 trobaren que havia augment del risc (3 d’ells de forma no significativa). En relació a EVC, 9 d’11 trobaren un augment del risc però en tres aquest resultat no arribà a ser significatiu. El BBD era entre 2 i 3 vegades més prevalent en homes i molt més freqüent en >60 anys. La durada del QRS es manifestà com un factor pronòstic en alguns treballs, de manera que a major durada major risc de mort o ECV.

Conclusions. No queda clar si el BBD pot ser un FRCV o predictor de mort cardiovascular o per qualsevol causa. L’edat és un factor predisposant per al desenvolupament del BBD a l’igual que el gènere. Cal ser curosos en la interpretació del significat del BBD en pacients joves ja que queden poc representats als estudis.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up